Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser med kundeinformation

1. Anvendelsesområde
2. Tilbud og servicebeskrivelser
3. Bestillingsproces og indgåelse af kontrakt
4. Priser og forsendelsesomkostninger
5. Levering, tilgængelighed af varer
6. Betalingsmetoder
7. Forbehold for ejendomsret
8 Garanti for materialefejl og garanti
9. Ansvar
10. Opbevaring af kontraktteksten
11. Afsluttende bestemmelser

1. Anvendelsesområde
1.1. For forretningsforholdet mellem von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe (i det følgende benævnt “sælger”) og kunden (i det følgende benævnt “kunde”) gælder følgende generelle vilkår og betingelser udelukkende i den version, der er gyldig på ordretidspunktet.

1.2. En forbruger i henhold til disse GTC er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der ikke primært kan tilskrives deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retsevne, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler under udøvelse af sin handel, virksomhed eller sit erhverv.

1.3. Afvigende vilkår fra kundens side anerkendes ikke, medmindre sælger udtrykkeligt accepterer deres gyldighed.

2. Tilbud og servicebeskrivelser
2.1 Præsentationen af produkterne i webshoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men en opfordring til at afgive en ordre. Servicebeskrivelser i kataloger og på sælgers hjemmesider har ikke karakter af en forsikring eller garanti.

2.2 Alle tilbud gælder “så længe lager haves”, medmindre andet er angivet på produkterne. Der tages forbehold for fejl i alle andre henseender.

Bemærk: Indtast venligst den relevante knapmærkning nedenfor.
3. Bestillingsproces og indgåelse af kontrakt
3.1. Kunden kan uforpligtende vælge produkter fra sælgerens sortiment og samle dem i en såkaldt indkøbskurv ved at klikke på [in den Warenkorb]. I indkøbskurven kan produktvalget ændres, f.eks. slettes. Kunden kan derefter fortsætte med at fuldføre ordreprocessen i indkøbskurven ved at klikke på [Weiter zur Kasse].

3.2. Ved at klikke på [zahlungspflichtig bestellen] afgiver kunden en bindende anmodning om at købe de varer, der ligger i indkøbskurven. Inden ordren sendes, kan kunden til enhver tid ændre og se dataene og bruge browserfunktionen “tilbage” til at vende tilbage til indkøbskurven eller helt annullere ordreprocessen. Nødvendige oplysninger er markeret med en asterisk (*).

3.3. Sælgeren sender derefter kunden en automatisk bekræftelse på modtagelsen via e-mail, hvor kundens ordre er opført igen, og som kunden kan udskrive ved hjælp af funktionen “Udskriv” (ordrebekræftelse). Den automatiske bekræftelse af modtagelsen dokumenterer blot, at kundens ordre er modtaget af sælgeren, og udgør ikke en accept af anmodningen. Købsaftalen er først indgået, når sælgeren har afsendt eller overdraget det bestilte produkt til kunden inden for 2 dage eller har bekræftet afsendelsen til kunden inden for 2 dage med en anden e-mail, eksplicit ordrebekræftelse eller afsendelse af fakturaen. Accept kan også ske ved, at sælger sender en betalingsanmodning til kunden og senest ved gennemførelsen af betalingstransaktionen. I tilfælde af flere godkendelsesprocesser er det tidligste godkendelsestidspunkt afgørende. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for acceptperioden, er der ikke indgået nogen aftale, og kunden er ikke længere bundet af sit tilbud.

3.4 For kunder, der er virksomheder, er den ovennævnte frist for afsendelse, overdragelse eller ordrebekræftelse syv dage i stedet for to.

3.5. Hvis sælgeren tillader betaling på forhånd, indgås kontrakten med angivelse af bankoplysninger og anmodning om betaling. Hvis betalingen ikke er modtaget af sælgeren inden for 10 kalenderdage efter ordrebekræftelsen er sendt, på trods af forfaldsdatoen, selv efter en yderligere anmodning, vil sælgeren trække sig fra kontrakten med den konsekvens, at ordren bortfalder, og sælgeren har ingen forpligtelse til at levere. Ordren afsluttes derefter for køber og sælger uden yderligere konsekvenser. En reservation af artiklen til forudbetalinger foretages derfor i maksimalt 10 kalenderdage.

4. Priser og forsendelsesomkostninger
4.1. Alle priser, der er angivet på sælgers hjemmeside, er inklusive den gældende lovpligtige moms.

4.2. Ud over de angivne priser opkræver sælgeren forsendelsesomkostninger for levering. Forsendelsesomkostningerne kommunikeres tydeligt til køberen på en separat informationsside og under bestillingsprocessen.

5. Levering, tilgængelighed af varer
5.1. Hvis der er aftalt forudbetaling, sker levering efter modtagelse af fakturabeløbet.

5.2. Hvis leveringen af varerne mislykkes på grund af køberens skyld trods tre leveringsforsøg, kan sælgeren trække sig ud af kontrakten. Eventuelle betalinger vil blive refunderet til kunden uden forsinkelse.

5.3. Hvis det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, fordi sælgeren ikke får leveret dette produkt af sin leverandør uden egen skyld, kan sælgeren træde tilbage fra kontrakten. I dette tilfælde vil sælgeren straks informere kunden og om nødvendigt foreslå levering af et sammenligneligt produkt. Hvis der ikke findes et sammenligneligt produkt, eller hvis kunden ikke ønsker at modtage et sammenligneligt produkt, refunderer sælgeren straks kunden for eventuelle allerede foretagne betalinger.

5.4. Kunderne informeres om leveringstider og leveringsbegrænsninger (f.eks. begrænsning af leverancer til visse lande) på en separat informationsside eller i den respektive produktbeskrivelse.

5.5 For kunder, der er virksomheder, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varerne til køber, så snart sælger har leveret varerne til speditøren, transportøren eller den person eller organisation, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen; de angivne leveringsdatoer og -frister er ikke faste datoer, medmindre andet er lovet eller aftalt.

5.6 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser i levering og udførelse på grund af force majeure og på grund af uforudsigelige begivenheder, der gør levering væsentligt vanskeligere eller umulig for sælger, selv i tilfælde af bindende aftalte tidsfrister og datoer. I så fald er sælger berettiget til at udskyde leveringen eller ydelsen i den tid, hindringen varer, plus en rimelig opstartsperiode. Retten til at udskyde fristen gælder også for kunder, der er entreprenører i tilfælde af uforudsigelige begivenheder, der påvirker driften af en upstream-leverandør, og som hverken leverandøren eller sælgeren er ansvarlig for. Så længe denne hindring varer, er kunden også fritaget for sine kontraktlige forpligtelser, især betaling. Hvis kunden ikke med rimelighed kan forventes at acceptere forsinkelsen, kan kunden træde tilbage fra kontrakten skriftligt efter at have fastsat en rimelig frist eller efter fælles aftale med sælgeren.

6. Betalingsmetoder
6.1. Kunden kan vælge mellem de tilgængelige betalingsmetoder under og før ordreprocessen afsluttes. Kunderne informeres om de tilgængelige betalingsmidler på en separat informationsside.

6.2. Hvis det er muligt at betale med faktura, skal betalingen ske inden for 30 dage efter modtagelse af varerne og fakturaen. For alle andre betalingsmetoder skal betalingen ske på forhånd uden fradrag.

6.3. Hvis tredjepartsudbydere får til opgave at behandle betalinger, f.eks. PayPal. deres generelle vilkår og betingelser gælder.

6.4. Hvis forfaldsdatoen for betaling er bestemt af kalenderen, er kunden allerede i misligholdelse ved at overskride fristen. I så fald skal kunden betale de lovpligtige morarenter.

6.5. Kundens forpligtelse til at betale morarenter udelukker ikke, at sælgeren kan kræve yderligere erstatning på grund af misligholdelse.

6.6. Kunden har kun ret til modregning, hvis hans modkrav er retligt fastslået eller anerkendt af sælgeren. Kunden kan kun udøve tilbageholdsret, hvis kravene udspringer af samme kontraktforhold.

7. Forbehold for ejendomsret
De leverede varer forbliver sælgers ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.
For kunder, der er iværksættere, gælder også følgende: Sælgeren forbeholder sig ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra et igangværende forretningsforhold er fuldt ud afviklet; køberen er forpligtet til at behandle den købte vare med omhu, så længe ejerskabet endnu ikke er overført til ham. Især er han forpligtet til for egen regning at forsikre dem tilstrækkeligt mod tyveri, brand og vandskade til genanskaffelsesværdien, for så vidt som dette er passende eller sædvanligt i branchen. Hvis der skal udføres vedligeholdelses- og inspektionsarbejde, skal køberen udføre dette i god tid for egen regning. Kundens bearbejdning eller ombygning af forbeholdsvaren skal altid ske for sælgers regning. Forarbejdes forbeholdsvaren med andre varer, der ikke tilhører sælger, erhverver sælger medejendomsret til den nye vare i forholdet mellem forbeholdsvarens værdi og de øvrige forarbejdede varers værdi på forarbejdningstidspunktet. For den ved forarbejdning opståede vare gælder i øvrigt det samme som for forbeholdsvaren. Kunden overdrager også kravet for at sikre de krav mod ham, der opstår mod en tredjepart gennem kombinationen af de reserverede varer med en ejendom. Kunden skal straks underrette os om tredjeparts beslaglæggelse af de varer, som sælgeren ejer eller er medejer af. Kunden afholder de omkostninger, der opstår ved sådanne indgreb i forbindelse med et tredjemandssøgsmål eller omkostninger til en udenretslig frigivelse. Kunden er berettiget til at videresælge varerne med ejendomsforbehold i det almindelige forretningsforløb. Som sikkerhed overdrager kunden alle krav, der opstår i forbindelse med videresalg eller andre juridiske grunde med hensyn til forbeholdsvarerne (herunder alle krav på løbende kontosaldo) til sælgeren i fuldt omfang. Sælgeren giver kunden en tilbagekaldelig tilladelse til at inddrive de fordringer, der er overdraget til sælgeren, for dennes regning og i eget navn. Denne tilladelse til direkte debitering kan tilbagekaldes, hvis kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser korrekt. Sælger forpligter sig til at frigive de værdipapirer, som sælger har ret til, på kundens anmodning, hvis deres samlede salgsværdi overstiger summen af alle sælgers udestående fordringer fra forretningsforbindelsen med mere end 10 % (med mere end 50 %, hvis der er en realisationsrisiko). Valget af de sikkerheder, der skal frigives, påhviler sælgeren. Ejendomsretten til de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og de overdragne fordringer overgår til køber, når alle sælgers fordringer fra leveringstransaktioner er afviklet. Valget af de sikkerheder, der skal frigives, påhviler sælgeren.

8 Garanti for materialefejl og garanti
8.1. Med forbehold af følgende bestemmelser er garantien (ansvar for mangler) underlagt lovmæssige bestemmelser.

8.2. De varer, som sælgeren leverer, er kun garanteret, hvis dette udtrykkeligt er angivet. Kunderne informeres om garantibetingelserne, før de påbegynder ordreprocessen.

8.3 Hvis kunden er en iværksætter, skal han straks undersøge varerne, uden at det berører lovbestemte forpligtelser til at give meddelelse om mangler, og give leverandøren skriftlig meddelelse om genkendelige materielle mangler straks, senest inden for to uger efter levering, og om ikke-genkendelige materielle mangler straks, senest inden for to uger efter opdagelse. Afvigelser i kvalitet, vægt, størrelse, tykkelse, bredde, finish, mønster og farve, som er sædvanlige i branchen og tilladte i henhold til kvalitetsstandarder, betragtes ikke som mangler.

8.4 Hvis kunden er en iværksætter, skal valget mellem afhjælpning eller efterlevering af mangelfulde varer foretages af sælgeren.

8.5 Uden at det berører ansvarsbestemmelserne i disse GTC, forældes væsentlige mangler generelt et år efter risikoovergangen for kunder, der er iværksættere, medmindre længere frister er foreskrevet ved lov, især i tilfælde af særlige bestemmelser for iværksætterens regres. Garantien for brugte varer er udelukket for kunder, der er iværksættere.

8.6 Hvis kunden, som er en iværksætter, har købt den defekte vare i henhold til § 439, stk. 3 BGB i overensstemmelse med deres art og tilsigtede anvendelse, er sælgeren ikke forpligtet til at godtgøre kunden for de nødvendige udgifter til fjernelse af den defekte genstand og installation eller fastgørelse af den reparerede eller leverede mangelfrie genstand inden for rammerne af efterfølgende opfyldelse, med forbehold af en udtrykkelig aftale og med forbehold af de øvrige garantiforpligtelser. Derfor er sælgeren heller ikke forpligtet til at godtgøre udgifter til fjernelse af den defekte genstand og installation eller montering af den reparerede eller leverede mangelfrie genstand i forbindelse med kundens regres inden for forsyningskæden (dvs. mellem kunden og dennes kunder).

9. Ansvar
9.1. Følgende udelukkelser og ansvarsbegrænsninger gælder for sælgers erstatningsansvar, uanset de øvrige lovbestemte krav.

9.2. Sælgerens ansvar er ubegrænset, såfremt årsagen til skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

9.3. Endvidere er sælger ansvarlig for let uagtsom overtrædelse af væsentlige forpligtelser, hvis overtrædelse bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare, eller for overtrædelse af forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for kontraktens korrekte gennemførelse, og som kunden regelmæssigt er afhængig af at overholde. I dette tilfælde er sælgeren dog kun ansvarlig for den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten. Sælger er ikke ansvarlig for let uagtsom misligholdelse af andre forpligtelser end dem, der er nævnt i de foregående sætninger.

9.4. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred, for en defekt efter overtagelse af en garanti for produktets kvalitet og i tilfælde af svigagtigt skjulte defekter. Ansvaret i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

9.5. I det omfang sælgers ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar for medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere.

10. Opbevaring af kontraktteksten
10.1. Kunden kan udskrive kontraktteksten, før han sender ordren til sælgeren, ved at bruge udskrivningsfunktionen i sin browser i det sidste trin af ordren.

10.2. Sælgeren skal også sende kunden en ordrebekræftelse med alle ordredata til den e-mailadresse, som kunden har angivet. Sammen med ordrebekræftelsen, men senest ved levering af varerne, modtager kunden også en kopi af de generelle vilkår og betingelser sammen med annulleringspolitikken og oplysningerne om forsendelsesomkostninger og leverings- og betalingsbetingelser. Hvis du har registreret dig i vores butik, kan du se de ordrer, du har afgivet, i dit profilområde. Derudover gemmer vi kontraktens tekst, men gør den ikke tilgængelig på internettet.

10.3 Kunder, der er iværksættere, kan modtage kontraktdokumenterne via e-mail, skriftligt eller ved at henvise til en online kilde.

11. Afsluttende bestemmelser
11.1. Hvis køber er erhvervsdrivende, er opfyldelsesstedet sælgers hjemsted, med forbehold af andre aftaler eller ufravigelige lovbestemmelser, mens værnetinget er sælgers hjemsted, hvis kunden er erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, eller hvis køber ikke har et almindeligt værneting i sælgers hjemland. Sælgeren forbeholder sig ret til at vælge et andet tilladt værneting.

11.2 I tilfælde af iværksættere gælder loven i [Bundesrepublik Deutschland / Republik Österreich] med udelukkelse af FN’s konvention om kontrakter om internationalt salg af varer, forudsat at dette ikke er i modstrid med eventuelle obligatoriske lovbestemmelser.

11.3. Kontraktsproget er tysk.

11.4. Europa-Kommissionens platform for onlinetvistbilæggelse (OS) for forbrugere: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.