Allmänna villkor och bestämmelser

Allmänna villkor med kundinformation

1. Tillämpningsområde
2. erbjudanden och tjänstebeskrivningar
3. Beställningsprocess och ingående av avtal
4. Priser och fraktkostnader
5. leverans, tillgänglighet av varor
6. Betalningsmodaliteter
7. Förbehåll om äganderätt
8 Garanti för materialfel och garanti
9. Ansvar
10. lagring av avtalstexten
11. Slutbestämmelser

1. Tillämpningsområde
1.1. För affärsrelationen mellan von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe (nedan kallad “säljaren”) och kunden (nedan kallad “kunden”) gäller följande allmänna villkor uteslutande i den version som är giltig vid tidpunkten för beställningen.

1.2. En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättshandling för ett ändamål som inte huvudsakligen kan hänföras till dennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett handelsbolag med rättskapacitet som, när de ingår en rättshandling, handlar inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

1.3. Avvikande villkor från kundens sida ska inte erkännas om inte säljaren uttryckligen godkänner deras giltighet.

2. erbjudanden och tjänstebeskrivningar
2.1 Presentationen av produkterna i webbutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan att göra en beställning. Tjänstebeskrivningar i kataloger och på säljarens hemsidor har inte karaktären av utfästelse eller garanti.

2.2 Alla erbjudanden gäller “så länge lagret räcker” om inget annat anges på produkterna. I övrigt med reservation för felaktigheter.

Obs: Ange relevant knappmärkning nedan.
3. Beställningsprocess och ingående av avtal
3.1. Kunden kan utan förpliktelse välja produkter ur säljarens sortiment och samla dem i en s.k. varukorg via knappen [in den Warenkorb]. I varukorgen kan produkturvalet ändras, t.ex. raderas. Kunden kan sedan gå vidare för att slutföra orderprocessen i varukorgen genom att klicka på [Weiter zur Kasse].

3.2. Genom att klicka på [zahlungspflichtig bestellen] lämnar kunden en bindande begäran om att få köpa varorna i varukorgen. Innan beställningen skickas kan kunden när som helst ändra och se uppgifterna och använda webbläsarens “tillbaka”-funktion för att gå tillbaka till varukorgen eller avbryta beställningsprocessen helt. Obligatorisk information är markerad med en asterisk (*).

3.3. Säljaren skickar därefter en automatisk mottagningsbekräftelse till kunden via e-post, där kundens order listas igen och som kunden kan skriva ut med hjälp av funktionen “Skriv ut” (orderbekräftelse). Den automatiska mottagningsbekräftelsen dokumenterar endast att kundens beställning har mottagits av säljaren och innebär inte att beställningen har accepterats. Köpekontraktet har ingåtts först när säljaren har skickat eller överlämnat den beställda produkten till kunden inom 2 dagar eller har bekräftat avsändandet till kunden inom 2 dagar med ett andra e-postmeddelande, uttrycklig orderbekräftelse eller skickande av fakturan. Accept kan också ske genom att säljaren skickar en betalningsuppmaning till kunden och senast genom att betalningstransaktionen genomförs. Vid flera acceptprocesser ska den tidigaste accepttiden vara avgörande. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom acceptfristen har inget avtal ingåtts och kunden är inte längre bunden av sitt anbud.

3.4 För kund som är företag gäller att ovan angiven tid för avsändande, överlämnande eller orderbekräftelse är sju dagar i stället för två.

3.5. Om säljaren tillåter betalning i förskott ingås avtalet genom att bankuppgifterna lämnas och begäran om betalning görs. Om betalningen inte har kommit säljaren tillhanda inom 10 kalenderdagar från det att orderbekräftelsen avsändes, trots förfallodag, även efter ytterligare påminnelse, ska säljaren frånträda avtalet med följd att ordern förfaller och säljaren inte har någon leveransskyldighet. Ordern slutförs sedan för köparen och säljaren utan några ytterligare konsekvenser. En reservation av artikeln för förskottsbetalningar görs därför för högst 10 kalenderdagar.

4. Priser och fraktkostnader
4.1. Alla priser som anges på säljarens webbplats inkluderar tillämplig lagstadgad mervärdesskatt.

4.2. Utöver de angivna priserna tar säljaren ut fraktkostnader för leverans. Fraktkostnaderna kommuniceras tydligt till köparen på en separat informationssida och under beställningsprocessen.

5. leverans, tillgänglighet av varor
5.1. Om förskottsbetalning har avtalats sker leverans efter mottagande av fakturabeloppet.

5.2. Om leveransen av varorna misslyckas på grund av köparens fel trots tre leveransförsök, kan säljaren dra sig ur avtalet. Eventuella inbetalningar kommer att återbetalas till kunden utan dröjsmål.

5.3. Om den beställda varan inte finns tillgänglig på grund av att säljaren utan egen förskyllan inte får denna vara levererad av sin leverantör, har säljaren rätt att frånträda avtalet. I så fall ska säljaren omedelbart informera kunden och vid behov föreslå leverans av en jämförbar produkt. Om ingen jämförbar produkt finns tillgänglig eller om kunden inte vill ta emot en jämförbar produkt, kommer säljaren omedelbart att återbetala kunden för eventuella betalningar som redan gjorts.

5.4. Kunderna informeras om leveranstider och leveransbegränsningar (t.ex. begränsning av leveranser till vissa länder) på en separat informationssida eller i respektive produktbeskrivning.

5.5 För kunder som är företag övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna till köparen så snart säljaren har överlämnat varorna till speditören, transportören eller den person eller organisation som annars utsetts att utföra transporten; angivna leveransdatum och tidsfrister är inte fasta datum, såvida inte annat utlovats eller avtalats.

5.6 Säljaren är inte ansvarig för förseningar i leverans och utförande på grund av force majeure och på grund av oförutsedda händelser som avsevärt försvårar eller omöjliggör leverans för Säljaren, även om det gäller bindande avtalade tidsfrister och datum. Säljaren har i sådant fall rätt att skjuta upp leveransen eller tjänsten under den tid hindret varar plus en skälig startsträcka. Rätten till senareläggning ska även gälla för kund som är företagare vid oförutsedda händelser som påverkar en uppströmsleverantörs verksamhet och som varken leverantören eller säljaren ansvarar för. Under den tid hindret varar ska kunden också befrias från sina avtalsenliga skyldigheter, i synnerhet betalning. Om kunden inte skäligen kan förväntas godta förseningen, får kunden skriftligen frånträda avtalet efter att ha satt ut en skälig tidsfrist eller genom ömsesidig överenskommelse med säljaren.

6. Betalningsmodaliteter
6.1. Kunden kan välja bland de tillgängliga betalningsmetoderna under och innan orderprocessen slutförs. Kunderna informeras om de tillgängliga betalningsmedlen på en separat informationssida.

6.2. Om betalning mot faktura är möjlig ska betalning ske inom 30 dagar från mottagandet av varan och fakturan. För alla andra betalningssätt gäller att betalning ska ske i förskott utan avdrag.

6.3. Om tredjepartsleverantörer anlitas för betalningshantering, t.ex. PayPal. deras allmänna villkor gäller.

6.4. Om förfallodagen för betalningen bestäms av kalendern, är kunden redan i dröjsmål genom att inte iaktta tidsfristen. I så fall ska kunden betala den lagstadgade dröjsmålsräntan.

6.5. Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta hindrar inte säljaren från att kräva ytterligare ersättning för skada som orsakats av dröjsmålet.

6.6. Kunden har rätt till kvittning endast om hans motfordran har fastställts eller erkänts av säljaren. Kunden får endast utöva en retentionsrätt om fordringarna härrör från samma avtalsförhållande.

7. Förbehåll om äganderätt
De levererade varorna förblir säljarens egendom till dess att full betalning har erlagts.
För kunder som är företagare gäller dessutom följande: Säljaren förbehåller sig äganderätten till varorna till dess att alla fordringar som härrör från en pågående affärsrelation är fullständigt reglerade; köparen är skyldig att behandla det köpta objektet med omsorg så länge äganderätten ännu inte har överförts till honom. I synnerhet är han skyldig att på egen bekostnad försäkra dem mot stöld, brand- och vattenskada till återanskaffningsvärdet, i den mån detta är lämpligt eller brukligt inom branschen. Om underhålls- och inspektionsarbete måste utföras, måste köparen utföra detta i god tid på egen bekostnad. Kundens bearbetning eller omformning av reservgodset skall alltid ske för säljarens räkning. Om reservgodset förädlas med annat gods som inte tillhör säljaren, får säljaren del i det nya godset i förhållande till reservgodset värde till det övriga förädlade godset vid förädlingstillfället. I övrigt gäller beträffande den genom förädling tillkomna varan detsamma som beträffande förbehållsvaran. Kunden överlåter även fordran för att säkra de fordringar som uppkommer mot tredje man på grund av att förbehållsvaran kombineras med en fastighet. Kunden är skyldig att omedelbart underrätta oss om tredje mans beslagtagande av varor som ägs eller samägs av säljaren. Kunden skall stå för de kostnader som uppkommer i samband med sådana ingripanden för tredje mans talan eller kostnader för ett frisläppande utanför domstol. Kunden har rätt att sälja varorna vidare med förbehåll för äganderätten inom ramen för den normala affärsverksamheten. Som säkerhet överlåter kunden till säljaren alla fordringar som härrör från återförsäljningen eller andra rättsliga grunder med avseende på de reserverade varorna (inklusive alla fordringar på löpande kontosaldo). Säljaren ger kunden ett återkalleligt tillstånd att inkassera de fordringar som överlåtits till säljaren för dennes räkning och i eget namn. Detta autogiromedgivande kan återkallas om kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser på ett korrekt sätt. Säljaren förbinder sig att på kundens begäran frigöra de värdepapper som säljaren har rätt till om deras totala försäljningsvärde överstiger summan av säljarens alla utestående fordringar från affärsförbindelsen med mer än 10% (med mer än 50% om det finns en realisationsrisk). Valet av de säkerheter som ska frigöras åligger säljaren. Äganderätten till de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de överlåtna fordringarna ska övergå till köparen efter reglering av alla säljarens fordringar som härrör från leveranstransaktioner. Valet av de säkerheter som ska frisläppas åligger säljaren.

8 Garanti för materialfel och garanti
8.1. Med förbehåll för följande bestämmelser ska garantin (ansvar för defekter) regleras av lagstadgade bestämmelser.

8.2. De varor som säljaren levererar omfattas endast av en garanti om detta uttryckligen har lämnats. Kunderna informeras om garantivillkoren innan beställningsprocessen inleds.

8.3 Om beställaren är företagare ska denne utan hinder av lagstadgad reklamationsskyldighet omedelbart undersöka varan och skriftligen underrätta leverantören om igenkännliga sakfel omedelbart, senast inom två veckor från leveransen, och om icke igenkännliga sakfel omedelbart, senast inom två veckor från upptäckten. Avvikelser i kvalitet, vikt, storlek, tjocklek, bredd, ytbehandling, mönster och färg som är handelsbruk och tillåtna enligt kvalitetsnormer betraktas inte som fel.

8.4 Om kunden är näringsidkare ska valet mellan avhjälpande eller efterleverans av felaktig vara göras av säljaren.

8.5 Utan att det påverkar ansvarsbestämmelserna i dessa allmänna villkor preskriberas väsentliga fel i allmänhet ett år efter riskens övergång för kunder som är företagare, såvida inte längre perioder föreskrivs i lag, särskilt när det gäller särskilda bestämmelser om företagarens regressrätt. För begagnade varor är garantin för kunder som är företagare utesluten.

8.6 Om kunden, som är en företagare, har köpt den felaktiga varan i enlighet med § 439 para. 3 BGB i enlighet med deras art och avsedda användning, är säljaren inte skyldig att ersätta kunden för nödvändiga kostnader för avlägsnande av den defekta varan och installation eller fastsättning av den reparerade eller levererade felfria varan inom ramen för efterföljande uppfyllelse, med förbehåll för ett uttryckligt avtal och utan att det påverkar de andra garantiåtagandena. Följaktligen är säljaren inte heller skyldig att ersätta kostnader för avlägsnande av den felaktiga varan och installation eller montering av den reparerade eller levererade felfria varan i samband med kundens regress inom leveranskedjan (dvs. mellan kunden och dess kunder).

9. Ansvar
9.1. Följande undantag och ansvarsbegränsningar gäller för säljarens skadeståndsansvar, oaktat övriga lagstadgade krav för anspråk.

9.2. Säljarens ansvar är obegränsat i den mån orsaken till skadan beror på uppsåt eller grov vårdslöshet.

9.3. Säljaren ansvarar vidare för lätt oaktsamt åsidosättande av väsentliga förpliktelser, vars åsidosättande äventyrar uppnåendet av avtalets syfte, eller för åsidosättande av förpliktelser vars fullgörande är av väsentlig betydelse för avtalets rätta fullgörande och på vilkas iakttagande kunden regelbundet förlitar sig. I detta fall ska säljaren dock endast vara ansvarig för den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Säljaren ansvarar inte för annat än i föregående meningar nämnt åsidosättande av skyldigheter som sker av ringa oaktsamhet.

9.4. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av skada på liv, lem eller hälsa, för ett fel efter att en garanti för produktens kvalitet har tagits i anspråk och i händelse av fel som dolts i bedrägligt syfte. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte av detta.

9.5. I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat skall detta även gälla det personliga ansvaret för anställda, representanter och ställföreträdare.

10. lagring av avtalstexten
10.1. Kunden kan skriva ut avtalstexten innan beställningen skickas till säljaren genom att använda utskriftsfunktionen i sin webbläsare i det sista steget av beställningen.

10.2. Säljaren ska också skicka kunden en orderbekräftelse med alla orderuppgifter till den e-postadress som kunden har uppgett. I samband med orderbekräftelsen, men senast vid leverans av varorna, får kunden även en kopia av de allmänna villkoren tillsammans med avbeställningsreglerna och information om fraktkostnader samt leverans- och betalningsvillkor. Om du har registrerat dig i vår butik kan du se de beställningar du har gjort i ditt profilområde. Dessutom lagrar vi avtalstexten, men gör den inte tillgänglig på Internet.

10.3 Kunder som är företagare kan få avtalshandlingarna per e-post, skriftligen eller genom att hänvisa till en onlinekälla.

11. Slutbestämmelser
11.1. Om köparen är näringsidkare är uppfyllelseorten säljarens säte, om inte annat följer av andra avtal eller tvingande lagbestämmelser, medan säljarens säte är behörig domstol om kunden är köpman, offentligrättslig juridisk person eller offentligrättslig specialfond eller om köparen saknar allmän domstol i säljarens hemvistland. Säljaren förbehåller sig rätten att välja en annan tillåten jurisdiktionsort.

11.2 För entreprenörer gäller [Bundesrepublik Deutschland / Republik Österreich]:s lag med uteslutande av FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor, förutsatt att detta inte strider mot tvingande lagbestämmelser.

11.3. Avtalsspråket är tyska.

11.4. Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (OS) för konsumenter: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.