Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1. toepassingsgebied
2. aanbiedingen en servicebeschrijvingen
3. bestelproces en sluiting van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5. levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. eigendomsvoorbehoud
8 Garantie op materiaaldefecten en garantie
9. aansprakelijkheid
10. opslag van de contracttekst
11. slotbepalingen

1. toepassingsgebied
1.1. Voor de zakelijke relatie tussen von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe (hierna te noemen “Verkoper”) en de klant (hierna te noemen “Klant”), zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

1.2. Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit met een doel dat niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit.

1.3. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. aanbiedingen en servicebeschrijvingen
2.1 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Servicebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een garantie.

2.2 Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten in alle andere opzichten voorbehouden.

Opmerking: voer hieronder de relevante knoplabels in.
3. bestelproces en sluiting van het contract
3.1. De klant kan vrijblijvend producten kiezen uit het assortiment van de verkoper en deze verzamelen in een zogenaamd winkelmandje door te klikken op [in den Warenkorb]. Binnen het winkelmandje kan de productselectie worden gewijzigd, bijvoorbeeld worden verwijderd. De klant kan dan doorgaan met het afronden van de bestelling in het winkelmandje door te klikken op [Weiter zur Kasse].

3.2. Door op [zahlungspflichtig bestellen] te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken en de “terug”-browserfunctie gebruiken om terug te keren naar het winkelmandje of het bestelproces helemaal annuleren. Verplichte informatie is gemarkeerd met een sterretje (*).

3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant is ontvangen door de verkoper en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd of de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, expliciete orderbevestiging of verzending van de factuur. Aanvaarding kan ook gebeuren door een verzoek tot betaling dat door de verkoper naar de klant wordt gestuurd en ten laatste door de voltooiing van de betalingstransactie. Bij meerdere acceptatieprocessen is het vroegste acceptatietijdstip doorslaggevend. Als de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de aanvaardingstermijn aanvaardt, is er geen overeenkomst gesloten en is de klant niet langer gebonden aan zijn aanbod.

3.4 In het geval van klanten die bedrijven zijn, bedraagt de bovengenoemde termijn voor verzending, overhandiging of orderbevestiging zeven dagen in plaats van twee.

3.5. Als de verkoper vooruitbetaling toestaat, wordt het contract afgesloten met het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek tot betaling. Indien de betaling ondanks de vervaldatum niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, zelfs na een nieuw verzoek, zal de verkoper zich terugtrekken uit de overeenkomst met als gevolg dat de bestelling komt te vervallen en de verkoper geen leveringsverplichting heeft. De bestelling wordt dan afgerond voor de koper en verkoper zonder verdere gevolgen. Een reservering van het artikel voor vooruitbetalingen wordt daarom gemaakt voor maximaal 10 kalenderdagen.

4. prijzen en verzendkosten
4.1. Alle prijzen die op de website van de verkoper worden vermeld, zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw.

4.2. Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk meegedeeld aan de koper op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5. levering, beschikbaarheid van goederen
5.1. Als vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Als de levering van de goederen mislukt door de schuld van de koper ondanks drie leveringspogingen, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventuele betalingen worden onmiddellijk aan de klant terugbetaald.

5.3. Als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet geleverd krijgt door zijn leverancier, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zal de verkoper de klant onmiddellijk alle reeds gedane betalingen terugbetalen.

5.4. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van leveringen naar bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de betreffende productbeschrijving.

5.5 In het geval van klanten die bedrijven zijn, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de koper zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren; de opgegeven leveringsdata en -termijnen zijn geen vaste data, tenzij anders beloofd of overeengekomen.

5.6 De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en uitvoering als gevolg van overmacht en als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen die de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken voor de Verkoper, zelfs in het geval van bindend overeengekomen termijnen en data. In dit geval heeft de Verkoper het recht om de levering of dienst uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Het recht op uitstel geldt ook voor afnemers die ondernemer zijn in geval van onvoorziene gebeurtenissen die van invloed zijn op de activiteiten van een toeleverancier en waarvoor noch de leverancier noch de verkoper verantwoordelijk is. Voor de duur van deze belemmering is de klant ook ontheven van zijn contractuele verplichtingen, in het bijzonder de betaling. Als van de klant redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de vertraging accepteert, kan de klant zich schriftelijk terugtrekken uit het contract na het stellen van een redelijke termijn of in onderling overleg met de verkoper.

6. betalingsmodaliteiten
6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmethoden tijdens en voor het afronden van het bestelproces. Klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2. Als betaling per factuur mogelijk is, moet betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betalingsmethoden geldt dat de betaling vooraf en zonder aftrek moet worden voldaan.

6.3. Als externe providers de opdracht krijgen om betalingen te verwerken, bijvoorbeeld PayPal. Hun algemene voorwaarden zijn van toepassing.

6.4. Als de vervaldatum voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant al in gebreke door de deadline te missen. In dit geval moet de klant de wettelijke vertragingsrente betalen.

6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat de verkoper verdere schade als gevolg van verzuim kan vorderen.

6.6. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of erkend door de verkoper. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor klanten die ondernemer zijn, geldt bovendien het volgende: de verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot aan de volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie; de koper is verplicht om zorgvuldig met het gekochte om te gaan zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. In het bijzonder is hij verplicht om deze op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade tegen vervangingswaarde, voor zover dit in de branche gebruikelijk is. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de koper deze tijdig en op eigen kosten uit te voeren. De verwerking of omvorming van de voorbehouden goederen door de klant gebeurt altijd voor rekening van de verkoper. Als de voorbehoudsgoederen met andere, niet aan de verkoper toebehorende voorwerpen worden verwerkt, verwerft de verkoper het mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. Voor het overige geldt voor de door de verwerking ontstane zaak hetzelfde als voor de voorbehoudsgoederen. De klant draagt de vordering ook over tot zekerheid van de vorderingen die jegens hem ontstaan door de verbinding van de voorbehoudsgoederen met een goed. De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een beslaglegging door derden op de goederen die eigendom zijn van de verkoper of waarvan de verkoper mede-eigenaar is. De klant draagt de kosten die voortvloeien uit dergelijke interventies voor een vordering van derden of kosten voor een buitengerechtelijke bevrijding. De klant is gemachtigd om de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. Tot zekerheid draagt de klant aan de verkoper alle vorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop of andere rechtsgronden met betrekking tot de voorbehouden goederen (inclusief alle saldovorderingen in rekening-courant). De verkoper machtigt de klant herroepelijk om de aan de verkoper overgedragen vorderingen voor zijn rekening en in zijn naam te innen. Deze incassomachtiging kan worden herroepen als de klant zijn betalingsverplichtingen niet correct nakomt. De verkoper verplicht zich om de zekerheden waarop hij recht heeft op verzoek van de klant vrij te geven als hun totale verkoopwaarde de som van alle openstaande vorderingen van de verkoper uit de zakelijke relatie met meer dan 10% (met meer dan 50% als er een realisatierisico is) overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij de verkoper. De eigendom van de goederen onder eigendomsvoorbehoud en de overgedragen vorderingen gaat over op de koper na vereffening van alle vorderingen van de verkoper uit leveringstransacties. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij de verkoper.

8 Garantie op materiaaldefecten en garantie
8.1. Behoudens de volgende bepalingen is de garantie (aansprakelijkheid voor gebreken) onderworpen aan de wettelijke bepalingen.

8.2. De door de verkoper geleverde goederen worden alleen gegarandeerd als dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Klanten worden geïnformeerd over de garantievoorwaarden voordat ze de bestelling plaatsen.

8.3 Indien de afnemer ondernemer is, dient hij de goederen onmiddellijk te inspecteren, onverminderd de wettelijke verplichtingen tot het melden van gebreken, en herkenbare materiële gebreken onmiddellijk, uiterlijk binnen twee weken na levering, en niet herkenbare materiële gebreken onmiddellijk, uiterlijk binnen twee weken na ontdekking, schriftelijk aan de leverancier te melden. Afwijkingen in kwaliteit, gewicht, grootte, dikte, breedte, afwerking, patroon en kleur die gebruikelijk zijn in de handel en toegestaan in overeenstemming met de kwaliteitsnormen worden niet beschouwd als gebreken.

8.4 Indien de klant een ondernemer is, wordt de keuze tussen herstel of nalevering van gebrekkige goederen gemaakt door de verkoper.

8.5 Onverminderd de aansprakelijkheidsbepalingen van deze AV verjaren materiële gebreken bij klanten die ondernemer zijn in de regel één jaar na de risico-overgang, tenzij de wet langere termijnen voorschrijft, in het bijzonder in geval van bijzondere bepalingen voor het verhaal van de ondernemer. Voor gebruikte goederen is de garantie van klanten die ondernemer zijn uitgesloten.

8.6 Indien de klant, die ondernemer is, het gebrekkige artikel heeft gekocht in de zin van § 439 para. 3 BGB in overeenstemming met hun aard en het beoogde gebruik, is de verkoper niet verplicht om de klant de noodzakelijke kosten te vergoeden voor de verwijdering van het defecte artikel en de installatie of bevestiging van het gerepareerde of geleverde defecte artikel in het kader van de nakoming achteraf, behoudens een uitdrukkelijke overeenkomst en onverminderd de overige garantieverplichtingen. Dienovereenkomstig is de verkoper ook niet verplicht om de kosten te vergoeden voor de verwijdering van het defecte artikel en de installatie of montage van het gerepareerde of geleverde defecte artikel in de context van verhaal door de klant binnen de toeleveringsketen (d.w.z. tussen de klant en zijn klanten).

9. aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, onverminderd de andere wettelijke vereisten voor claims.

9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die vermeld in de voorgaande zinnen.

9.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een defect na overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en in het geval van bedrieglijk verzwegen defecten. Aansprakelijkheid onder de Product Liability Act blijft onaangetast.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. opslag van de contracttekst
10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling naar de verkoper stuurt door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.

10.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Samen met de orderbevestiging, maar uiterlijk bij levering van de goederen, ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene voorwaarden, samen met de annuleringsvoorwaarden en de informatie over verzendkosten en leverings- en betalingsvoorwaarden. Als je je hebt geregistreerd in onze winkel, kun je de bestellingen die je hebt geplaatst bekijken in je profielgedeelte. Daarnaast slaan we de tekst van het contract op, maar maken deze niet toegankelijk op het internet.

10.3 Klanten die ondernemer zijn kunnen de contractdocumenten ontvangen via e-mail, schriftelijk of door te verwijzen naar een online bron.

11. slotbepalingen
11.1. Indien de koper een ondernemer is, is de plaats van nakoming de statutaire zetel van de verkoper, behoudens andere overeenkomsten of dwingende wettelijke bepalingen, terwijl de bevoegde rechtbank de statutaire zetel van de verkoper is indien de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is of indien de koper geen algemene bevoegde rechtbank heeft in het land van de woonplaats van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om een andere toegestane jurisdictie te kiezen.

11.2 In het geval van ondernemers is het recht van [Bundesrepublik Deutschland / Republik Österreich] van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, mits dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

11.3. De contracttaal is Duits.

11.4. Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (OS) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.