Skydd av personuppgifter

Integritetspolicy

Status 23/03/2020

Detta uttalande ger dig en översikt över hur dina personuppgifter samlas in och behandlas när du använder vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig som ansvarar för behandlingen

Ansvarigt organ i den mening som avses i dataskyddslagarna är

från Hanf e.K.
Fraunhoferstr. 3
25524 Itzehoe

Företräds av:

Tim Lange

Kontakta oss:

Telefon: +49 (0)4893/254 04 83
E-post: info@vonhanf.de

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Den avgörande faktorn är därför om de insamlade uppgifterna kan användas för att fastställa en personlig referens. Detta inkluderar information som ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Information som inte är direkt kopplad till din verkliga identitet – t.ex. favoritwebbplatser eller antalet användare av en webbplats – är inte personuppgifter.

Hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter

När du besöker våra webbplatser lagrar våra webbservrar tillfälligt anslutningsdata för den begärande datorn, de webbplatser du besöker, datum och varaktighet för besöket, identifieringsdata för den webbläsare och operativsystemtyp som används samt den webbplats från vilken du besöker oss som standard för systemsäkerhet. Ytterligare personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samlas inte in om du inte lämnar dessa uppgifter frivilligt, t.ex. som en del av en registrering, en undersökning, en tävling, för att uppfylla ett avtal eller en begäran om information.

Hur vi använder dina personuppgifter, hur vi vidarebefordrar dem

Om det ges möjlighet att mata in personuppgifter eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) sker inmatningen av dessa uppgifter frivilligt. E-postmeddelanden skickas via ett kontaktformulär. Om du skickar ett sådant meddelande till oss kommer dina personuppgifter endast att samlas in i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna besvara det. E-postmeddelandet överförs okrypterat.

Vi använder de personuppgifter som du lämnar uteslutande för teknisk administration av webbplatserna och för att uppfylla dina önskemål och krav, dvs. i allmänhet för att fullgöra det avtal som ingåtts med dig eller för att besvara din förfrågan.

Vi kommer endast att använda dessa uppgifter för produktrelaterade undersökningar, marknadsföringsändamål och statistiska ändamål om du i förväg har gett oss ditt samtycke eller om du inte har invänt mot detta – i den mån detta föreskrivs i lag.

Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, säljas eller på annat sätt överföras till tredje part om det inte är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller om du uttryckligen har samtyckt till detta.

Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden.

Hur länge dina uppgifter kommer att lagras

I princip lagrar vi all information som du överför till oss tills respektive, t.ex. avtalsenligt, syfte har uppfyllts. Z. T.ex. för förfrågningar tills de har behandlats, för nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Om längre lagring föreskrivs i lag kommer uppgifterna att lagras inom ramen för detta.

Om du inte längre vill att vi ska använda dina uppgifter kommer vi naturligtvis att uppfylla denna begäran omedelbart (vänligen kontakta oss på den adress som anges under “Kontakt”).

När kommer dina uppgifter att raderas?

Lagrade personuppgifter raderas om du återkallar ditt samtycke till lagring, om det inte längre är nödvändigt att känna till uppgifterna för att uppfylla syftet med lagringen eller om lagring inte är tillåten av andra rättsliga skäl. Uppgifter för fakturerings- och bokföringsändamål påverkas inte av en begäran om radering.

Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gång vår webbplats besöks samlar vårt system automatiskt in data och information från den besökta datorns datorsystem.

Följande uppgifter samlas in:

  • Information om vilken typ av webbläsare och version som används
  • Användarens operativsystem
  • Användarens internetleverantör
  • Användarens IP-adress
  • Datum och tid för åtkomst
  • Webbplatser från vilka användarens system kommer åt vår webbplats
  • Webbplatser som nås av användarens system via vår webbplats

Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Detta påverkar inte användarens IP-adresser eller andra uppgifter som gör att uppgifterna kan hänföras till en användare. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifter är artikel 6.2. 1 liter. f GDPR.

Ändamålet med databehandlingen

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen i systemet är nödvändig för att webbplatsen ska kunna levereras till användarens dator. För detta ändamål måste användarens IP-adress förbli lagrad under hela sessionens varaktighet.

Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats.

Möjlighet till invändning och avlägsnande

Insamlingen av data för tillhandahållandet av webbplatsen och lagringen av data i loggfiler är absolut nödvändig för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det ingen möjlighet till invändning från användarens sida.

Användning av cookies

När du besöker vår webbplats använder vi oss av så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator. Cookies hjälper oss att avgöra hur ofta och hur många som använder vår webbplats, samt att göra våra tjänster så bekväma och effektiva som möjligt för dig.

Å ena sidan använder vi så kallade “sessionscookies”, som endast lagras tillfälligt under den tid du använder en av våra webbsidor. Däremot använder vi “permanenta cookies” för att lagra information om besökare som upprepade gånger besöker en av våra webbsidor. Syftet med att använda dessa cookies är att ge dig optimal användarvägledning, att “känna igen” dig och att kunna erbjuda dig en så varierad webbplats som möjligt och nytt innehåll när du använder den upprepade gånger. Innehållet i en permanent cookie är begränsat till ett identifikationsnummer. Namn, IP-adress etc. lagras inte. Det sker ingen individuell profilering av ditt användarbeteende.

Det är också möjligt att använda vår webbplats utan cookies. Du kan avaktivera lagring av cookies i din webbläsare, begränsa den till vissa webbplatser eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig så snart en cookie skickas. Observera dock att om du avaktiverar det måste du räkna med en begränsad visning av sidan och begränsad användarvägledning.
Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. varukorgsfunktion) lagras på grundval av artikel 6.1 f GDPR. 1 liter. f DSGVO lagrad. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Detta är dina dataskyddsrättigheter

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att när som helst få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och eventuella mottagare och syftet med databehandlingen (art. 15 GDPR) och, om tillämpligt, rätt till korrigering av felaktiga uppgifter (art. 16 GDPR), radering av dessa uppgifter (art. 17 GDPR), rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med art. 18 GDPR, rätt att invända (art. 21 GDPR) och rätt till dataportabilitet av uppgifter som du har tillhandahållit i enlighet med art. 20 GDPR). Begränsningarna enligt §§ 34 och 35 BDSG gäller för rätten till information och rätten till radering.
Vid överträdelser av dataskyddslagstiftningen har du dessutom rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (artikel 77 i GDPR i samband med § 19 i BDSG). Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsombudet i den delstat där vårt företag är baserat. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Hur du kan återkalla ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Kontakt för frågor, klagomål, hävdande av dina rättigheter

Om du har några frågor, klagomål eller vill hävda dina dataskyddsrättigheter kan du när som helst kontakta oss via vårt e-postmeddelande info@vonhanf.de.

Ändringar av integritetspolicyn

Ändringar kan komma att göras i denna integritetspolicy, vilket kommer att meddelas på denna sida i god tid.

Dataskydd för ansökningar och i ansökningsprocessen

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om sökande i syfte att hantera ansökningsprocessen. Behandlingen kan också ske elektroniskt. Detta gäller särskilt om en sökande skickar relevanta ansökningshandlingar till oss elektroniskt, t.ex. via e-post. När ett anställningsavtal ingås med en sökande kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om inget anställningsavtal ingås med den sökande kommer ansökningshandlingarna automatiskt att raderas sex månader efter det att avslagsbeslutet meddelats, såvida inte raderingen strider mot den personuppgiftsansvariges andra berättigade intressen. Andra berättigade intressen i denna mening är till exempel bevisbördan i förfaranden enligt den allmänna lagen om likabehandling (AGG).